Publications

Scientific articles (English language)

 1. Klincewicz, Krzysztof (2012) Political Perspective on Technology Alliances – the Case of Microsoft and Google. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 8, 1, pp. 5-34
 2. Żemigała, Marcin (2012) Controversies over Corporate Social Responsibility, Human Resources Management and Ergonomics, 6, 1, pp. 118-128
 3. Klimczuk, Magdalena (2011) Agriculture and Food Processing Industry Cluster Development Conditions in Podlaskie Voivodship, Theory of Management, University of Zilina, 4, pp. 266-270
 4. Klincewicz, Krzysztof and Miyazaki, Kumiko (2010) Sectoral Systems of Innovation in Asia. The Case of Software Research Activities, International Journal of Technology Management, 2-4, pp. 161-189
 5. Klincewicz, Krzysztof (2009) Establishing and managing an innovation network – the case of NTT DoCoMo, International Journal of Entrepreneurship and Technology Management, 9, 1-2, pp. 104-117
 6. Klincewicz, Krzysztof (2007) Praxiology and the effectiveness of Information and Communication Technologies, Praxiology, 15, pp. 81-96
 7. Wu, Qiong, Miyazaki, Kumiko and Klincewicz, Krzysztof (2006) Analysis of the open source software sector in China, Asian Journal of Technology Innovation, 14, 2, pp. 117-141
 8. Klincewicz, Krzysztof (2000) Postindustrial business ethics, Praxiology, 8, pp. 35-46
 9. Klincewicz, Krzysztof (1998) Ethical aspects of sponsorship, Journal of Business Ethics, 17, pp. 1103-1110

Scientific articles (Polish language)

 1. Mijal, Michał and Grzywacz, Waldemar (2014) Wykorzystanie gier w rozwijaniu kompetencji zawodowych, Problemy Zarządzania, 1 (45), pp. 207-220
 2. Mijal, Michał and Grzywacz, Waldemar (2013) Gry w organizacji a wpływ społeczny, Problemy Zarządzania, 3 (43), pp. 43-60
 3. Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2012) Polityka rozwoju klastrów w województwie podlaskim – dotychczasowe doświadczenia i kierunki rozwoju, Optimum. Studia Ekonomiczne, 4 (58), pp. 155-173
  Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2012) Rola klastrów gospodarczych w budowaniu kultury innowacyjności przedsiębiorstw i regionu, Współczesne Zarządzanie, 1, pp. 47-54
 4. Mijal, Michał (2012) Gry komputerowe w organizacji – uwarunkowania psychologiczne, Problemy Zarządzania, 3, pp. 262-271
 5. Kardas, Marcin (2011) Umiędzynarodowienie działalności B+R w Europie Środkowo-Wschodniej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pp. 132-139
 6. Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2011) Bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na przykładzie podlaskich uczelni, Zeszyty Naukowe WSEI, Seria: Ekonomia, Zeszyt tematyczny: Węzły gordyjskie rozwoju Polski Wschodniej, 3, pp. 73-97
 7. Weresa (Marczewska), Magdalena (2011) Usługa „buy-back” – Innowacja na rynku podręczników akademickich, Dwutygodnik o rynku wydawniczo-księgarskim, 2/292
 8. Żemigała, Marcin (2011) Ekologiczna świadomość i wrażliwość we współczesnych organizacjach, Pieniądze i Więź, 1
 9. Żemigała, Marcin (2011) Fenomen jakości we współczesnych organizacjach, Przegląd Organizacji, 1, pp. 18-25
 10. Żemigała, Marcin (2011) Niebezpieczeństwa w świecie menedżera, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4
 11. Żemigała, Marcin (2011) Niektóre modele teoretyczne i standardy praktyczne z zakresu CSR, Humanizacja Pracy, 3–4
 12. Bogdanienko, Jerzy (2010) O niektórych uwarunkowaniach etyki w nauce, Problemy Zarządzania, 2, pp. 9-27
 13. Kardas, Marcin (2010) Restrukturyzacja rozwojowa na przykładzie przedsiębiorstwa Nucor Corporation, Zeszyty Naukowe KZiF SGH, 99, pp. 114-125
 14. Kardas, Marcin and Szulc, Wojciech (2010) Restrukturyzacja sektora stalowego w Polsce, Prace IMŻ, 1, pp. 220-228
 15. Kardas, Marcin (2010) Inteligentna specjalizacja – (nowa) koncepcja polityki innowacyjnej, Optimum Studia Ekonomiczne, 2, pp. 121-135
 16. Klimczuk, Magdalena (2010) Rola uczelni wyższych w procesie transferu wiedzy do przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Zarządzanie i Marketing, 3 (17), pp. 149-168
 17. Żemigała, Marcin (2010) Zarządzanie Jakością po japońsku, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, 1
 18. Bogdanienko, Jerzy (2009) Rozważania nad rolą modelowania w prognozowaniu ekonomicznym, Problemy Zarządzania, 4, pp. 7-25
 19. Kardas, Marcin (2009) Proces umiędzynarodowienia przedsiębiorstw w sektorze stalowym, Prace i Materiały Instytutu Studiów Międzynarodowych SGH, 37, pp. 57-77
 20. Kardas, Marcin and Buczek, Krzysztof (2009) Portal internetowy jako narzędzie promowania innowacyjności, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 579, pp. 297-309
 21. Kardas, Marcin, Paduch, Józef, Kłos, Ireneusz and Sankowska, Monika (2009) Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w polskim sektorze stalowym, Hutnik, 1, pp. 732-738
 22. Kardas, Marcin and Szulc, Wojciech (2009) Restrukturyzacja sektora stalowego w Europie Środkowo-Wschodniej, Hutnik, 2, pp. 149-155
 23. Klincewicz, Krzysztof (2009) Przedsiębiorczość technologiczna – wyzwania i odpowiedzi polskich badaczy, Problemy Zarządzania, 2, pp. 5-13
 24. Klincewicz, Krzysztof (2009) Zastosowania bibliometrii w naukach o zarządzaniu, Problemy Zarządzania, 4, pp. 130-157
 25. Żemigała, Marcin and Kuc, Bolesław R. (2009) Ekstremalny rytm pracy menedżerskiej, Przegląd Organizacji, 2, pp. 26-29
 26. Żemigała, Marcin (2009) Teoria systemów w praktyce współczesnego zarządzania, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, 1
 27. Żemigała, Marcin and Kuc, Bolesław R. (2009) Toksyczne skutki sukcesu menedżera w świetle badań, Humanizacja Pracy, 5, pp. 51-62
 28. Żemigała, Marcin and Kuc, Bolesław R. (2009) Wykorzystanie wybranych narzędzi zarządzania, Problemy Jakości, 6, pp. 23-26
 29. Bogdanienko, Jerzy and Kuzel, Marcin (2008) Znaczenie wymiany wiedzy w procesie współpracy przedsiębiorstw transnarodowych, Problemy Zarządzania, 2, pp. 51-71
 30. Kardas, Marcin (2008) Restrukturyzacja Huty Warszawa, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 10, pp. 79-86
 31. Klincewicz, Krzysztof (2008) Konkurowanie w płaskim świecie – recenzja, Master of Business Administration, 6, pp. 77-84
 32. Żemigała, Marcin (2008) Kapitał intelektualny (zarządzanie niewidzialnym), Problemy Jakości, 3
 33. Żemigała, Marcin (2008) SA 8000 międzynarodowym standardem z zakresu warunków pracy, Humanizacja Pracy, 1
 34. Żemigała, Marcin (2008) Środowiskowe strategie zarządzania, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, 1
 35. Żemigała, Marcin (2008) Teoria systemów w zarządzaniu firmą, Przegląd Organizacji, 6
 36. Bogdanienko, Jerzy (2007) Możliwości zwiększania innowacyjności małych firm w warunkach globalnej konkurencji, Problemy Zarządzania, 4, pp. 74-95
 37. Kardas, Marcin, Paduch, Józef, Kłos, Ireneusz and Sankowska, Monika (2007) Restrukturyzacja zatrudnienia w polskim przemyśle stalowym w latach 1999-2006, Hutnik, 11, pp.569-576
 38. Klincewicz, Krzysztof (2007) Konkurencyjność polskiej branży informatycznej – analiza bibliometryczna, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 235, pp. 255-275
 39. Klincewicz, Krzysztof (2007) Tworzenie innowacji w sieciach partnerskich – przykład NTT DoCoMo, Problemy Zarządzania, 4, pp. 156-172
 40. Żemigała, Marcin (2007) Czynniki stresu w zarządzaniu firmą, Bezpieczeństwo Pracy, 3
 41. Żemigała, Marcin (2007) Holistyczne podejście do zarządzania wiedzą zadaniem współczesnego menedżera, Przegląd Organizacji, 4
 42. Żemigała, Marcin (2007) Standard AA 1000 nowoczesnym narzędziem zarządzania z zakresu CSR, Problemy Jakości, 11
 43. Żemigała, Marcin (2007) System wartości w procesie funkcjonowania przedsiębiorstwa, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5
 44. Klincewicz, Krzysztof (2006) Branża biotechnologii – globalne tendencje i perspektywy strategiczne dla polskich firm, Problemy Zarządzania, 2, pp. 106-128
 45. Klincewicz, Krzysztof i Dobrzyński, Marian (2006) Zarządzanie ludźmi a technologie informatyczne – automatyzacja i kreatywne tworzenie organizacji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4, pp. 55-64
 46. Klincewicz, Krzysztof (2006) Tworzenie wiedzy technicznej w firmach międzynarodowych – przypadek inwestorów zagranicznych w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wroclawiu, 1130, pp. 233-241
 47. Klincewicz, Krzysztof (2006) Innowacyjność projektów open source, Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2, pp. 7-14
 48. Klincewicz, Krzysztof and Spik, Aleksandra (2006) Polskie wizje współczesnego zarządzania – analiza raportów rocznych spółek giełdowych, Problemy Zarządzania, 3-4, pp. 51-68
 49. Klincewicz, Krzysztof (2006) Recenzja książki: M. Jo Hatch, A.K. Koźmiński and M. Kostera ‘The Three Faces of Leadership: Manager, Artist, Priest’, Problemy Zarządzania, 3-4, pp. 190-195
 50. Żemigała, Marcin (2006) Społeczny kontekst zarządzania przedsiębiorstwem, Humanizacja Pracy, 6
 51. Klincewicz, Krzysztof (2005) Recenzja książki Moniki Kostery – Antropologia organizacji, Problemy Zarządzania, 2, pp. 282-288
 52. Klincewicz, Krzysztof (2005) Offshoring. Przykłady branży informatycznej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4, pp. 9-27
 53. Klincewicz, Krzysztof (2005) Rozwój kompetencji pracowników w firmach usług offshoringowych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 6, pp. 33-51
 54. Klincewicz, Krzysztof (2005) Rządowa polityka naukowo-technologiczna i jej konsekwencje dla polskiej gospodarki, Problemy Zarządzania, 4, pp. 187-209
 55. Klincewicz, Krzysztof (2005) Przemiany branży high-tech i zjawisko migracji wartości, Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2, pp. 37-43
 56. Mijal, Michał (2005) Migracje stałe i czasowe a rynek pracy w Polsce, Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 1, pp. 64-69,
 57. Mijal, Michał (2005) Recenzja książki Josepha E. Stiglitza: Globalizacja, Problemy Zarządzania, 8, pp. 277-280
 58. Mijal, Michał and Tchorek, Grzegorz (2005) Uwarunkowania efektywności polskiego rynku pracy w obliczu wejścia do Unii Europejskiej, Problemy Zarządzania, 3, pp. 66-92
 59. Kardas, Marcin, Paduch, Józef, Kłos, Ireneusz and Sankowska Monika (2004) Zakres i efekty restrukturyzacji zatrudnienia w polskich hutach stali w latach 1999-2003, Prace IMŻ, 3, pp. 2-6
 60. Klincewicz, Krzysztof (2004) Zarządzanie wiedzą jako przykład mody w zarządzaniu, Organizacja i Kierowanie, 1, pp. 15-32
 61. Klimczuk, Magdalena (2004) Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa działającego w klastrach przemysłowych, Zeszyty Naukowe PTE, 2, pp. 205-218
 62. Mijal, Michał (2003) Cyborg czy hipis – wymogi pracodawców wobec absolwentów w Polsce, Austrii i Niemczech, Problemy Zarządzania, 2, pp. 143-153
 63. Plawgo, Bogusław and Klimczuk, Magdalena (2003) Zróżnicowania strategii internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), Optimum. Studia Ekonomiczne, 1 (17), pp. 17-32
 64. Klincewicz, Krzysztof (1999) Perspektywy dla etyki biznesu w epoce postindustrialnej. Nowe podejście do relacji z klientem, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Prakseologicznego, 40, pp. 2-19
 65. Klincewicz, Krzysztof (1998) Etyka biznesu według Alasdaira MacIntyre’a, Prakseologia, 138, pp. 219-231

Scientific books (English language)

 1. Klincewicz, Krzysztof (2014) ERAWATCH country report 2013: Poland, Seville – Brussels : ERAWATCH – European Commission’s Directorate General for Research and Innovation & Joint Research Centre – ITPS
 2. Klincewicz, Krzysztof (2013) ERAWATCH country report 2012: Poland, Seville – Brussels : ERAWATCH – European Commission’s Directorate General for Research and Innovation & Joint Research Centre – ITPS
 3. Klincewicz, Krzysztof (2013) The market for environmental technologies in Poland – experiences of technology providers, lessons learned for public institutions. Synthesis report, Warsaw: Ministry of Environment
 4. Weresa (Marczewska), Magdalena (2012) Diffusion of a buy-back service on the Polish academic textbooks market, Warszawa: Biblioteka Analiz
 5. Klincewicz, Krzysztof (2009) Management Fashions. Turning bestselling ideas into objects and institutions, 2nd edition, New Brunswick: Transaction Publishers
 6. Klincewicz, Krzysztof (2006) Management Fashions. Turning bestselling ideas into objects and institutions, New Brunswick: Transaction Publishers
 7. Klincewicz, Krzysztof (2005) Strategic alliances in the high-tech industry, Berlin: Logos Verlag
 8. Klincewicz, Krzysztof (2004) Knowledge management: development, diffusion and rejection, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

 

Scientific books (Polish language)

 1. Bogdanienko, Jerzy and Piotrowski, Włodzimierz (ed.) (2013) Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność, Warszawa: PWE
 2. 1. Klimczuk-Kochańska, Magdalena (ed.) (2013) Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Białystok: Narodowe Forum Doradztwa Kariery
 3. Klincewicz, Krzysztof and Manikowski, Arkadiusz (2013) Ocena, rankingowanie i selekcja technologii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 4. Klincewicz, Krzysztof, Jednoralska, Adrianna, Darecki, Marcin, Czerniakowska,  Martyna, Marczewska, Magdalena and Wiśniewski, Przemysław (2013) Polski rynek technologii środowiskowych – doświadczenia dostawców, rekomendacje dla instytucji publicznych, Warszawa: Ministerstwo Środowiska
 5. Klincewicz, Krzysztof (ed.) (2013) Pracownicy o pracodawcach. Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle badań jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW
 6. Klincewicz, Krzysztof, Kacprzak-Choińska, Agnieszka, Żemigała, Marcin, Bernatt, Maciej, Mijal, Michał, Miedzianowska, Magdalena, Jednoralska, Adrianna, Spik, Aleksandra and Radkiewicz, Piotr (2013) Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywa pracownika, Raport z badań, Warszawa – Bydgoszcz: Forum Związków Zawodowych & Wydział Zarządzania UW
 7. Żemigała, Marcin (2013) Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle analiz bibliometrycznych i opinii pracowników na temat równowagi miedzy życiem zawodowym a prywatnym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW
 8. Bogdanienko, Jerzy (ed.) (2012) Profesjonalna rekrutacja i selekcja na potrzeby współczesnej organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW
 9. Bogdanienko, Jerzy (2012) Wiedza i innowacje w firmie, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
 10. Klincewicz, Krzysztof, Żemigała, Marcin and Michał Mijal (2012) Bibliometria w zarządzaniu technologiami i badaniami naukowymi, Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  [Review]
 11. Klincewicz, Krzysztof (2012) Dyfuzja innowacji. Jak odnieść sukces w komercjalizacji nowych produktów i usług, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW
 12. Klincewicz, Krzysztof (ed.) (2012) Klasa kreatywna w Polsce. Technologia, talent i tolerancja jako źródła rozwoju regionalnego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW [Review]
 13. Klincewicz, Krzysztof and Grzywacz, Waldemar (ed.) (2012) Rozwój potencjału społecznego organizacji – wyzwania XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW
 14. Sadowska-Snarska, Cecylia and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (ed.)  (2012) Zatrudnienie w zawodach niszowych, ginących i mało popularnych – czynniki, bariery, dobre praktyki, Białystok: Fundacja BFKK
 15. Bogdanienko, Jerzy, Bernatt, Maciej and Skoczny, Tadeusz (ed.) (2011) Społeczna odpowiedzialność biznesu. Krytyczna analiza, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW
 16. Bogdanienko, Jerzy (ed.) (2010) Organizacja i zarządzanie w zarysie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW
 17. Klincewicz, Krzysztof (ed.) (2010) GreenEvo – Rynki zagraniczne i perspektywy zielonej ewolucji polskich technologii. Część I, Warszawa: Ministerstwo Środowiska
 18. Klincewicz, Krzysztof (ed.) (2010) GreenEvo – Rynki zagraniczne i perspektywy zielonej ewolucji polskich technologii. Część II, Warszawa: Ministerstwo Środowiska
 19. Klincewicz, Krzysztof (2010) Zarzadzanie technologiami. przypadek niebieskiego lasera, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW [Review]
 20. Żemigała, Marcin and Kuc, Bolesław R. (2010) Menedżer nowych czasów: najlepsze metody i narzędzia zarządzania, Gliwice: Wydawnictwo Helion
 21. Żemigała, Marcin and Kuc, Bolesław R. (2010) Życie i praca współczesnego menedżera – aspekty teoretyczno–empiryczne, Warszawa: Wydawnictwo WSZiP
 22. Piotrowski, Włodzimierz and Koźmiński, Andrzej K. (ed.) (2009) Zarządzanie. Teoria i praktyka. Wydanie V, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 23. Żemigała, Marcin (2009) Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydanie II uzupełnione, Warszawa: Wydawnictwo Placet
 24. Bogdanienko, Jerzy (2008) W pogoni za nowoczesnością. Wybrane aspekty tworzenia i wprowadzania zmian, Toruń: TNOiK
 25. Klincewicz, Krzysztof (2008) Polska innowacyjność. Analiza bibliometryczna, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 26. Żemigała, Marcin (2008) Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Warszawa: Wydawnictwo Placet
 27. Żemigała, Marcin (2007) Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa – budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Kraków: Wydawnictwo Wolters Kluwer
 28. Piotrowski, Włodzimierz and Koźmiński, Andrzej K. (ed.) (1994) Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 29. Piotrowski, Włodzimierz (1990) Gry i interesy w teorii organizacji i zarządzania, Warszawa: PWE

Chapters of scientific books (English language)

 1. Kardas, Marcin and Mieszkowski, Krzysztof (2013) Priority setting and governance for smart specialization, [in:] Innovation-driven growth in regions: The role of smart specialisation, Paris: OECD, pp.134-140
 2. Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Klimczuk, Andrzej (2013) Influence of Outplacement on the Protection of Workers Competencies, [in:] Š. Majtán (ed.), Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013, Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, pp. 259-264
 3. Ludwicki, Tomasz, Mijal, Michał and Wąsowska, Aleksandra (2013) Strategies realized by medium-sized European Airports, [in:] F. Czernicki, T. Skoczny (ed.), Polish airports in the European Union – Competitive challenges, regulatory requirements and development perspectives, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 205-246
 4. Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2012) Crafts as the way of adjusting to global trends, [in:] Ежегодная международная научная конференция “Современные тенденции развития экономики, управления и права”, Sankt Petersburg, pp. 216-223
 5. Klincewicz, Krzysztof (2012) Relations between international research collaboration, scientific production and the impact of research at Polish universities, [in:] R. Capello, A. Olechnicka, G. Gorzelak (ed.), Universities, Cities and Regions: Loci for Knowledge and Innovation Creation, London – New York: Routledge, pp. 147-166
 6. Żemigała, Marcin (2012) Contemporary challenges of quality management, [in:] E. Silva, C. Pais, L. S. Pais (ed.), Teaching Crossroads, Bragança: Instituto Politécnico de Bragança
 7. Żemigała, Marcin (2012) The speeding up phenomenon in contemporary organizations, [in:] A.P. Balcerzak (ed.), Enterprise during global market instability, Toruń: Polish Economic Society Branch in Toruń
 8. Bogdanienko, Jerzy (2011) About some prerequisites for ethics in science, [in:] A. Nowak, B. Glinka, P. Hensel (ed.), Competition, Ethics, Management, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, pp. 39-57
 9. Klincewicz, Krzysztof (2010) Technology, talent and tolerance (3Ts) and economic development, [in:] A.H. Jasiński (ed.), Innovation in the Polish economy in transition: Selected economic and managerial issues, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, pp. 39-58
 10. Klincewicz, Krzysztof (2010) The blue laser project: Challenges for technology transfer in Poland, [in:] A.H. Jasiński (ed.), Innovation in the Polish economy in transition: Selected economic and managerial issues, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, pp. 101-117
 11. Klincewicz, Krzysztof (2009) Knowledge management and IT Research & Analysis firms – agenda-setters, oracles and judges, [in:] J. Kociatkiewicz, D. Jemielniak (ed.), Handbook of Research on Knowledge-Intensive Organizations, Information Science Reference, Hershey, pp. 152-168
 12. Bogdanienko, Jerzy (2008) Innovation activity of small companies in the conditions of global competitiveness,  [in:] A. Nowak, B. Glinka, P. Hensel (ed.), Business Environment in Poland, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, pp. 9-33
 13. Klincewicz, Krzysztof (2008) The Biotechnological Industry – Global Tendencies and Strategic Perspectives for Polish Enterprises, [in:] A. Nowak, B. Glinka (ed.), Management: qualitative and quantitative research, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 67-88
 14. Klincewicz, Krzysztof (2008) Eve Harrington and All About Alliances, [in:] M. Kostera (ed.), Mythical Inspirations for Organizational Realities, Houndmills, Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan, pp. 76-87
 15. Żemigała, Marcin (2007) CSR as an innovative conception of management, [in:] A. Daňková (ed.), Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít, Prešov: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
 16. Miyazaki, Kumiko and Klincewicz, Krzysztof (2006) Sectoral innovation system in software in Asian countries, [in:] Yearbook of the Japan Society for Science Policy and Research Management, Tokyo: Japan Society for Science Policy and Research Management, pp. 269-272
 17. Klincewicz, Krzysztof and Miyazaki, Kumiko (2005) How innovative is open source software? Empirical analysis, [in:] Yearbook of the Japan Society for Science Policy and Research Management, Tokyo: Japan Society for Science Policy and Research Management, pp. 419-422
 18. Wu, Qiong, Klincewicz, Krzysztof and Miyazaki, Kumiko (2005) Alliance networks of US, Indian and Chinese IT services companies and the divergence of sectoral innovation systems, [in:] Yearbook of the Japan Society for Science Policy and Research Management, Tokyo: Japan Society for Science Policy and Research Management, pp. 491-494
 19. Klincewicz, Krzysztof (2000) Alfred Müller-Armack – Economic Policy Maker and Sociologist of Religion. Discussion Summary, [in:] P. Koslowski (ed.), The Theory of Capitalism in the German Economic Tradition, Heidelberg: Springer Verlag, pp. 221-223
 20. Klincewicz, Krzysztof and Miyazaki, Kumiko (2004) Dilemma in innovation. The case of product innovations and marketing innovations in software industry, [in:] Yearbook of the Japan Society for Science Policy and Research Management, Tokyo: Japan Society for Science Policy and Research Management, pp. 107-110
 21. Klincewicz, Krzysztof (2000) Karl Popper’s Critique of Historicism – Discussion Summary, [in:] P. Koslowski (ed.), The Theory of Capitalism in the German Economic Tradition, Heidelberg: Springer Verlag, pp. 532-533

Chapters of scientific books (Polish language)

 1. Klincewicz, Krzysztof (2014) Tworzenie innowacji poprzez współpracę międzyorganizacyjną, [in:] A.K. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak (ed.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Warszawa: Wolters Kluwer, pp. 253-309
 2. Mijal, Michał (2014) Grywalizacja w e-biznesie, [in:] Informatyka @ przyszłość, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, pp. 352-358
 3. Bogdanienko, Jerzy (2013) Zarządzanie jako pole badawcze, [in:] J. Bogdanienko, W. Piotrowski (ed.), Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność, Warszawa: PWE, pp. 23-37
 4. Bogdanienko, Jerzy (2013) Analiza perspektyw rozwoju techniki, [in:] J. Bogdanienko, W. Piotrowski (ed.), Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność, Warszawa: PWE, pp. 157-181 Klincewicz, Krzysztof (2013) Pracownicy o pracodawcach. Cele i metody badawcze oraz przegląd badań jakościowych, [in:] K. Klincewicz (ed.), Pracownicy o pracodawcach. Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle badań jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 15-33
 5. Jednoralska, Adrianna (2013) Instrumenty wspierające rozwój zawodowy pracowników, [in:] K. Klincewicz (ed.), Pracownicy o pracodawcach. Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle badań jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 183-218
 6. Kardas, Marcin (2013) Rola uczelnianych centrów transferu technologii w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, [in:] D. Burawski (ed.), Uniwersytet Trzeciej Generacji. Stan i perspektywy rozwoju, Poznań: Europejskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, pp. 81-92
 7. Kardas, Marcin (2013) Inteligentna specjalizacja – doświadczenia krajowe i europejskie, [in:] T. Baczko, E. Puchała-Krzywina (ed.), Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2012 roku, Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, pp. 61-65
 8. Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Klimczuk, Andrzej (2013) Outplacement – odpowiedzialne zwolnienia pracownicze w kontekście rozwoju regionalnego, [in:] R. Geisler (ed.), Odpowiedzialność – przestrzeń lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, biznesu i polityki, Opole: Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego, pp. 111-135
 9. Klincewicz, Krzysztof (2013) Pracownicy o pracodawcach. Wnioski z badań jakościowych, [in:] K. Klincewicz (ed.), Pracownicy o pracodawcach. Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle badań jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 435-441
 10. Klincewicz, Krzysztof and Żemigała, Marcin (2013) Technologie w miejscu pracy, [in:] K. Klincewicz (ed.), Pracownicy o pracodawcach. Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle badań jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 219-253
 11. Klincewicz, Krzysztof (2013) Zgłaszanie nieprawidłowości, [in:] K. Klincewicz (ed.), Pracownicy o pracodawcach. Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle badań jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 389-414
 12. Klincewicz, Krzysztof (2013) Zarządzanie wiedzą i technologiami, [in:]  J. Bogdanienko, W. Piotrowski (ed.), Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność, Warszawa: PWE, pp. 182-206
 13. Miedzianowska, Magdalena (2013) Podejmowanie decyzji o wyborze pracodawcy oraz zadowolenie z pracy, [in:] K. Klincewicz (ed.), Pracownicy o pracodawcach. Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle badań jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 47-76
 14. Miedzianowska, Magdalena (2013) Sytuacja pracowników niepełnosprawnych, [in:] K. Klincewicz (ed.), Pracownicy o pracodawcach. Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle badań jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 341-356
 15. Miedzianowska, Magdalena (2013) Wynagrodzenia i awanse pracowników, [in:] K. Klincewicz (ed.), Pracownicy o pracodawcach. Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle badań jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 151-164
 16. Mijal, Michał (2013) Rozwój zawodowy – perspektywa pracownika, [in:] K. Klincewicz (ed.), Pracownicy o pracodawcach. Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle badań jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 165-180
 17. Mijal, Michał and Szumski, Oskar (2013) Zastosowanie gier FPS w organizacji, [in:] Informatyka @ przyszłość, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 165-176
 18. Mijal, Michał (2013) Zastosowanie gier komputerowych w szkoleniach, [in:] Informatyka @ przyszłość, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 191-200
 19. Piotrowski, Włodzimierz (2013) Ewolucja podejść do zarządzania, [in:] J. Bogdanienko, W. Piotrowski (ed.), Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność, Warszawa: PWE, pp. 13-22
 20. Piotrowski, Włodzimierz (2013) Kierowanie i przywództwo, [in:] J. Bogdanienko, W. Piotrowski (ed.), Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność, Warszawa: PWE, pp. 350-370
 21. Żemigała, Marcin (2013) Kontrowersje wokół kontroli pracowników, [in:] K. Klincewicz (ed.), Pracownicy o pracodawcach. Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle badań jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 357-383
 22. Żemigała, Marcin and Mijal, Michał (2013) Równowaga miedzy pracą zawodową a życiem prywatnym, [in:] K. Klincewicz (ed.), Pracownicy o pracodawcach. Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle badań jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 77-120
 23. Żemigała, Marcin (2013) Zarys koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, [in:] K. Klincewicz (ed.), Pracownicy o pracodawcach. Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle badań jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 35-46
 24. Żemigała, Marcin (2013) Odpowiedzialność społeczna organizacji, [in:] J. Bogdanienko, W. Piotrowski (ed.), Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność, Warszawa: PWE, pp. 392-409
 25. Bogdanienko, Jerzy (2012) Analiza otoczenia biznesowego, [in:] J. Bogdanienko (ed.), Profesjonalna rekrutacja i selekcja na potrzeby współczesnej organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, pp. 30-43
 26. Bogdanienko, Jerzy (2012) Wprowadzenie, [in:] J. Bogdanienko (ed.), Profesjonalna rekrutacja i selekcja na potrzeby współczesnej organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, pp. 5-13
 27. Kardas, Marcin (2012) Inteligentna specjalizacja w dokumentach strategicznych UE, [in:]  T. Baczko (ed.), Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2011 roku, Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, pp. 50-54
 28. Kardas, Marcin (2012) Klasa kreatywna a wspieranie innowacyjności, [in:] K. Klincewicz (ed.), Klasa kreatywna w Polsce. Technologia, talent i tolerancja jako źródła rozwoju regionalnego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, pp. 28-37
 29. Klincewicz, Krzysztof (2012) Cele zarządzania wiedzą, [in:] D. Jemielniak, A.K. Koźmiński (ed.), Zarządzanie wiedzą, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer, pp. 71-104
 30. Klincewicz, Krzysztof (2012) Systemy i struktury gromadzenia i rozpowszechniania wiedzy, [in:] D. Jemielniak, A.K. Koźmiński (ed.), Zarządzanie wiedzą, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer, pp. 176-219
 31. Klincewicz, Krzysztof (2012) Wyzwania zarządzania wiedzą, [in:] D. Jemielniak, A.K. Koźmiński (ed.), Zarządzanie wiedzą, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer, pp. 446-471
 32. Klincewicz, Krzysztof (2012) Koncepcja klasy kreatywnej Richarda Floridy i klasa kreatywna w Polsce, [in:] K. Klincewicz (ed.), Klasa kreatywna w Polsce. Technologia, talent i tolerancja jako źródła rozwoju regionalnego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, pp. 9-27
 33. Klincewicz, Krzysztof, Kaczmarska, Bożena and Gierulski, Wacław (2012) Międzynarodowa współpraca badawcza polskich uczelni publicznych – wyniki analiz bibliometrycznych, [in:] T. Baczko (ed.), Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2011 roku, Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, pp. 73-79
 34. Klincewicz, Krzysztof (2012) Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywa pracownika, [in:] Aktualne problemy zarządzania – teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 109-120
 35. Klincewicz, Krzysztof (2012) Technologia, talent i tolerancja w polskich województwach, [in:] K. Klincewicz (ed.), Klasa kreatywna w Polsce. Technologia, talent i tolerancja jako źródła rozwoju regionalnego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, pp. 38-55
 36. Klincewicz, Krzysztof (2012) Wiedza ukryta jako wyzwanie dla zarządzania wiedzą, [in:] K. Klincewicz, W. Grzywacz (ed.), Rozwój potencjału społecznego organizacji – wyzwania XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, pp. 115-127
 37. Klincewicz, Krzysztof (2012) Wyzwania polityki regionalnej w Polsce w świetle koncepcji klasy kreatywnej i modelu 3T Richarda Floridy, [in:] K. Klincewicz (ed.), Klasa kreatywna w Polsce. Technologia, talent i tolerancja jako źródła rozwoju regionalnego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, pp. 185-195
 38. Klincewicz, Krzysztof (2012) Wyzwania procesu komercjalizacji technologii, [in:] Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia ochrony i komercjalizacji dóbr intelektualnych w świetle regulacji prawnych i judykatury, Warszawa: Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych & Urząd Patentowy RP, pp. 25-34
 39. Miedzianowska, Magdalena (2012) Klasa kreatywna a fundusze unijne, [in:] K. Klincewicz (ed.), Klasa kreatywna w Polsce. Technologia, talent i tolerancja jako źródła rozwoju regionalnego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, pp. 138-169
 40. Miedzianowska, Magdalena (2012) Klasa kreatywna a kapitał ludzki i kapitał społeczny, [in:] K. Klincewicz (ed.), Klasa kreatywna w Polsce. Technologia, talent i tolerancja jako źródła rozwoju regionalnego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, pp. 72-93
 41. Miedzianowska, Magdalena (2012) Przegląd międzynarodowych badań nad klasą kreatywną i modelem “3T”, [in:] K. Klincewicz (ed.), Klasa kreatywna w Polsce. Technologia, talent i tolerancja jako źródła rozwoju regionalnego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, pp. 57-71
 42. Mijal, Michał (2012) Migracje klasy kreatywnej, [in:] K. Klincewicz (ed.), Klasa kreatywna w Polsce. Technologia, talent i tolerancja jako źródła rozwoju regionalnego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, pp. 94-104
 43. Mijal, Michał (2012) Zastosowanie gier we współczesnej organizacji, [in:] K. Klincewicz, W. Grzywacz (ed.), Rozwój potencjału społecznego organizacji – wyzwania w XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, pp. 205-215
 44. Spik, Aleksandra and Klincewicz, Krzysztof (2012) Nowe kierunki w zarządzaniu ludźmi – zaangażowanie organizacyjne, [in:] B. Glinka, M. Kostera (ed.), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer, pp. 409-428
 45. Weresa (Marczewska), Magdalena (2012) Ustawowe regulowanie warunków i wysokości wynagrodzeń w spółkach akcyjnych w Polsce, [in:] P. Urbanek (ed.), Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 543-562
 46. Żemigała, Marcin (2012) Ekologiczny kontekst zarządzania, [in:] B. Glinka, M. Kostera (ed.), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer, pp. 114-137
 47. Bogdanienko, Jerzy (2011) Odpowiedzialność społeczna a strategia organizacji, [in:] M. Bernatt, J. Bogdanienko, T. Skoczny (ed.), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Krytyczna analiza, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, pp. 13-29
 48. Klimczuk, Magdalena (2011) Innowacje w sektorach tradycyjnych na przykładzie przetwórstwa rolno-spożywczego, [in:] K. Meredyk. A. Wildowicz-Giegiel (ed.), Instytucjonalne aspekty rozwoju sektora B+R w Polsce. Od gospodarki imitacyjnej do innowacyjnej, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, pp. 207-224
 49. Klimczuk, Magdalena (2011) Kanały transferu wiedzy z uczelni do praktyki gospodarczej [in:] B. Plawgo (ed.), Przedsiębiorczość akademicka – stan, bariery i przesłanki rozwoju, Łomża: PWSIiP, pp. 21-36
 50. Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2011) Kanały transferu wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw w świetle wyników badań, [in:] M. Grzybowski (ed.), Transfer wiedzy w ekonomii i zarządzaniu, Gdynia: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Morskiej w Gdyni, pp. 208-226
 51. Juchnicka, Marta and Klimczuk, Magdalena (2011) Możliwości wydłużenia aktywności zawodowej pracowników w wieku 50+ w świetle badań jakościowych, [in:] C. Sadowska-Snarska (ed.), Uwarunkowania utrzymania aktywności zawodowej osób pracujących po 50. roku życia, Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, pp. 211-237
 52. Klimczuk, Magdalena (2011) Pojęcie przedsiębiorczości akademickiej [in:] B. Plawgo (ed.), Przedsiębiorczość akademicka – stan, bariery i przesłanki rozwoju, Łomża: PWSIiP, pp. 7-19 http://www.bfkk.pl/libs/ckfinder/userfiles/files/przedsiebiorczosc/Przedsiebiorczosc_a_i/Raport%20PA.pdf
 53. Klimczuk, Magdalena (2011) Współpraca uczelni z gospodarką, [in:] B. Plawgo (ed.), Przedsiębiorczość akademicka – stan, bariery i przesłanki rozwoju, Łomża: PWSIiP, pp. 55-75
 54. Klincewicz, Krzysztof (2011) Polscy eksporterzy zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych – wyniki badań empirycznych, [in:] T. Baczko (ed.), Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku, Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, pp. 224-229
 55. Klincewicz, Krzysztof (2011) Problemy w relacjach przedsiębiorstwa z interesariuszami, [in:] M. Bernatt, J. Bogdanienko, T. Skoczny (ed.), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Krytyczna analiza, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, pp. 89-107
 56. Żemigała, Marcin (2011) Ekologiczny kontekst działalności przedsiębiorstwa, [in:] M. Bernatt, J. Bogdanienko, T. Skoczny (ed.), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Krytyczna analiza, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, pp. 182-193
 57. Bogdanienko, Jerzy (2010) Etyka w badaniach naukowych, [in:] S. Lachiewicz, B. Nogalski (ed.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer, pp. 168-181
 58. Bogdanienko, Jerzy (2010) Innowacje a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, [in:] A.H. Jasiński (ed.), Innowacyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji. Wybrane aspekty, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, pp. 277-312
 59. Bogdanienko, Jerzy (2010) Istota zarządzania organizacjami, [in:] J. Bogdanienko (ed.), Organizacja i zarządzanie w zarysie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, pp. 11-26
 60. Bogdanienko, Jerzy and Kłopotek, Anna (2010) Patologie w administracji publicznej w świetle kontroli NIK, [in:] J. Wołejszo, W. Kieżun, L. Ciborowski (ed.), Public Management 2010. Prakseologiczne aspekty zarządzania we współczesnych organizacjach publicznych, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, pp. 267-278
 61. Bogdanienko, Jerzy (2010) Zmiana jako wyzwanie dla współczesnego menedżera, [in:] J. Bogdanienko (ed.), Organizacja i zarządzanie w zarysie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, pp. 203-215
 62. Kardas, Marcin (2010) Wybrane aspekty umiędzynarodowienia największych przedsiębiorstw z Europy Środkowo-Wschodniej, [in]: G. Gierszewska, J. Kisielnicki (ed.), Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, Warszawa: Wydawnictwo Uczelni Łazarskiego, pp. 91-106
 63. Klimczuk, Magdalena (2010) Wpływ zmian demograficznych na rynek pracy, [in:] R.Cz. Horodeński, C. Sadowska-Snarska (eds.), Uwarunkowania rynku pracy w Polsce. Aspekty regionalne, Białystok-Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, pp.121-140
 64. Klimczuk, Magdalena (2010) Znaczenie transferu wiedzy dla konkurencyjności Polski Wschodniej, [in:] D.J. Błaszczuk, M. Stefański (ed.), Czynniki endogeniczne rozwoju Polski Wschodniej, Lublin: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, pp. 117-147
 65. Klincewicz, Krzysztof (2010) GreenEvo – Rynki zagraniczne i perspektywy zielonej ewolucji polskich technologii, [in:] K. Klincewicz (ed.), GreenEvo – Rynki zagraniczne i perspektywy zielonej ewolucji polskich technologii. Część I, Warszawa: Ministerstwo Środowiska, pp. 4-9
 66. Klincewicz, Krzysztof (2010) Innowacyjność, talent i tolerancja w polskich regionach, [in:] A.H. Jasiński (ed.), Innowacyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji. Wybrane aspekty, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, pp. 150-185
 67. Klincewicz, Krzysztof (2010) Model “3T” rozwoju gospodarczego” dla polskich województw, [in:] T. Baczko (ed.), Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 roku, Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, pp. 70-75
 68. Klincewicz, Krzysztof (2010) Organizacje i otoczenie, [in:] J. Bogdanienko (ed.), Organizacja i zarządzanie w zarysie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, pp. 77-87
 69. Klincewicz, Krzysztof and Chmielarz, Witold (2010) Zarządzanie projektami, [in:] J. Bogdanienko (ed.), Organizacja i zarządzanie w zarysie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, pp. 239-252
 70. Mijal, Michał (2010) Relacje miedzy własnością portów lotniczych a zarządzaniem portami lotniczym. Niemcy, [in:] F. Czernicki, T. Skoczny (ed.), Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce a prawo konkurencji i regulacje lotniskowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, pp. 338-358
 71. Piotrowski, Włodzimierz (2010) Kierowanie a przywództwo, [in:] J. Bogdanienko (ed.), Organizacja i zarządzanie w zarysie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, pp. 133-147
 72. Bogdanienko, Jerzy (2009) Telepraca – przesłanki i bariery rozwoju w Polsce, [in:] W. Chmielarz, J. Turyna (ed.), Komputerowe systemy zarządzania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, pp. 225-236
 73. Klimczuk, Magdalena (2009) Kompania Piwowarska S.A. Browar w Białymstoku [in:] B. Plawgo (ed.), Społeczna odpowiedzialność biznesu – raport z badań, Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. S.Staszica w Białymstoku, pp. 292-304
 74. Klimczuk, Magdalena (2009) Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita, [in:] B. Plawgo (ed.), Społeczna odpowiedzialność biznesu – raport z badań, Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. S.Staszica w Białymstoku, pp. 281-291
 75. Klimczuk, Magdalena (2009) Stosowanie zasad CSR wobec klientów i ich wpływ na konkurencyjność, [in:] B.Plawgo (ed.), Społeczna odpowiedzialność biznesu – raport z badań, Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. S.Staszica w Białymstoku, pp.144-170
 76. Klimczuk, Magdalena (2009) Stosowanie zasad CSR wobec społeczności lokalnej, władz lokalnych, organizacji pozarządowy i ich wpływ na konkurencyjność, [in:] B. Plawgo (ed.), Społeczna odpowiedzialność biznesu – raport z badań, Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. S.Staszica w Białymstoku, pp. 171-203
 77. Klimczuk, Magdalena (2009) Stosowanie zasad CSR wobec środowiska naturalnego i ich wpływ na konkurencyjność, [in:] B. Plawgo (ed.), Społeczna odpowiedzialność biznesu – raport z badań, Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. S.Staszica w Białymstoku, pp. 204-242
 78. Plawgo, Bogusław and Klimczuk, Magdalena (2009) Innowacyjność a powiązania sieciowe przedsiębiorstw, [in:] K. Meredyk, J. Sikorski (eds.), Innowacyjność polskiej gospodarki. Poziom i uwarunkowania wzrostu, Suwałki: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, pp. 305-315
 79. Plawgo, Bogusław and Klimczuk, Magdalena (2009), Przesłanki rozwoju klastrów w sektorach tradycyjnych, [in:] M. Juchniewicz (ed.), Czynniki i źródła przewagi konkurencyjnej, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pp. 375-381
 80. Plawgo, Bogusław and Klimczuk, Magdalena (2009) Wpływ inicjatyw klastrowych na innowacyjność regionu, [in:] A. Nowakowska (ed.), Innowacyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 141-156
 81. Żemigała, Marcin and Kuc, Bolesław R. (2009) Zarządzanie wiedzą – postulat czy fakt?, [in:] A. Grzech (ed.), Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe, Wrocław: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, pp. 31-40
 82. Żemigała, Marcin and Kuc, Bolesław R. (2009) Umiejętności współczesnego menedżera, [in:] J. Prońko (ed.), Ludzie – Jakość – Organizacja, Kielce: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytet Humanistyczno–Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, pp. 127-134
 83. Klimczuk, Magdalena (2008) Przesłanki istnienia klastra przetwórstwa rolno-spożywczego w województwie podlaskim. Wyniki badań władz samorządowych, [in:] B. Plawgo (ed.), Polska Wschodnia – zarządzanie rozwojem, red. Bogusław Plawgo, Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, pp. 527-539
  3. Klimczuk, Magdalena (2008) Wpływ władz lokalnych na rozwój klastrów na przykładzie województwa podlaskiego, [in:] K. Kubik, G. Michalczuk (eds.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce lokalnej, Łomża: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, pp. 32-47
 84. Klincewicz, Krzysztof (2008) Cele zarządzania wiedzą, [in:] D. Jemielniak, A.K. Koźmiński (ed.), Zarządzanie wiedzą, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, pp. 77-114
 85. Klincewicz, Krzysztof (2008) Systemy i struktury gromadzenia i rozpowszechniania wiedzy, [in:] D. Jemielniak, A.K. Koźmiński (ed.), Zarządzanie wiedzą, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, pp. 195-241
 86. Klincewicz, Krzysztof (2008) Wyzwania zarządzania wiedzą, [in:] D. Jemielniak, A.K. Koźmiński (ed.), Zarządzanie wiedzą, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, pp. 501-531
 87. Klincewicz, Krzysztof (2008) Indyjski model offshoringu. Wnioski dla Polski , [in:] A. Szymaniak (ed.), Globalizacja Usług. Outsourcing, Offshoring i Shared Service Centers, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, pp. 255-284
 88. Klincewicz, Krzysztof (2008) Organizacje bez granic – łańcuchy dostaw, sieci i ekosystemy, [in:] M. Kostera (ed.), Nowe kierunki w zarządzaniu, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, pp. 114-134
 89. Klincewicz, Krzysztof (2008) Ekonomiczne i strategiczne wyzwania rynku informatycznego a przypadek firmy Microsoft, [in:] T. Skoczny (ed.) Sprawa Microsoftu a regulacja rynku informatycznego, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 158-176
 90. Plawgo, Bogusław and Klimczuk, Magdalena (2008) Współdziałanie gospodarcze małych i średnich przedsiębiorstw w sektorach tradycyjnych, [in:] A. Herman, K. Poznańska (eds.), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, Tom III, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pp. 153-166
 91. Spik, Aleksandra and Klincewicz, Krzysztof (2008) Nowe kierunki w zarządzaniu ludźmi – zaangażowanie organizacyjne, [in:] M. Kostera (ed.), Nowe kierunki w zarządzaniu, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, pp. 453-474
 92. Żemigała, Marcin (2008) Konkurencyjność menedżerów branży turystycznej, [in:] Gospodarka regionalna i turystyka. Aktualne problemy rozwoju turystyki w krajach Europy Środkowo–Wschodniej, Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach
 93. Klimczuk, Magdalena (2007) Innowacyjność przedsiębiorstw a rozwój klastrów w gospodarce regionu, [in:] B. Plawgo (ed.), Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce Wschodniej, Białystok: WSAP, pp. 147-158
 94. Klimczuk, Magdalena (2007) Małe i średnie przedsiębiorstwa jako organizacje uczące się, [in:] A. Manikowski, A. Psyk (eds.), Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Przemiany i perspektywy, Tom II, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, pp.121-128
 95. Klincewicz, Krzysztof (2007) Polski system innowacji  w obszarze informatyki – analiza bibliometryczna, [in:] E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz(ed.), Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji, pp. 117-136
 96. Klincewicz, Krzysztof (2007) Etyka marketingu i marketing w etyce biznesu – metaforyczność, konwencjonalizm i zakorzenienie, [in:] Zarządzanie i Rozwój, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 327-349
 97. Mijal, Michał (2007) Polityka migracyjna państwa stymulująca wzrost gospodarczy, [in:] M. Dusza, K. Ryć (ed.), Czynniki wzrostu gospodarczego w Polsce 2006 roku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, pp. 260-268
 98. Mijal, Michał (2007) Migracje w Polsce według poziomu wykształcenia i wieku, [in:] A. Manikowski, A. Psyk (ed.), Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Przemiany i perspektywy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, pp. 67-83
 99. Plawgo, Bogusław and Klimczuk, Magdalena (2007) Instytucje wsparcia biznesu, [in:] B. Plawgo (ed.), Potencjał rozwoju regionalnego – województwo podlaskie, Białystok: BFKK, pp. 316-351
 100. Plawgo, Bogusław and Klimczuk, Magdalena (2007) Korzyści z funkcjonowania firm w strukturach klastrów gospodarczych, [in:] A.F. Bocian (ed.), Rozwój regionalny. Podstawowe cele i wyzwania, Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, pp. 44-61
 101. Żemigała, Marcin (2007) Filozofia kompleksowego zarządzania jakością w przedsiębiorstwie turystycznym, [in:] A. Rapacz (ed.,) Gospodarka turystyczna w regionie – wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, Wrocław – Jelenia Góra: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
 102. Żemigała, Marcin (2007) Zjawisko stresu organizacyjnego wywołanego przeciążeniem pracą, [in:] J. Penc (ed.), Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji XXI wieku, Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
 103. Dobrzyński, Marian i Klincewicz, Krzysztof (2006) (R)ewolucja w zarządzaniu i co z niej wynika dla środowiska akademickiego, [in:] M. Dobrzyński (ed.), (R)ewolucja w zarządzaniu, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 11-25
 104. Klimczuk, Magdalena (2006) Promocja jako czynnik poprawy konkurencyjności regionu, [in:] B. Plawgo (ed.), Polska Wschodnia. Determinanty rozwoju, Białystok: WSAP, pp. 257-268
 105. Klincewicz, Krzysztof (2006) Rola wizji organizowania w dyfuzji technologii informatycznych, [in:] M. Dobrzyński (ed.), (R)ewolucja w zarządzaniu, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 117-136
 106. Mijal, Michał and Jóźwiak-Mijal, Małgorzata (2006) W poszukiwaniu źródeł przewagi na rynku wyższych uczelni w Polsce, [in:] M. Dobrzyński (ed.), (R)ewolucja w zarządzaniu, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 174-182
 107. Spik, Aleksandra and Olkowska, Katarzyna (2006) Preferencje studentów III roku wobec programów specjalizacji na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, [in:] M. Dobrzyński (ed.), (R)ewolucja w zarządzaniu, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 168-173
 108. Klimczuk, Magdalena (2005) Infrastruktura techniczna jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw, [in:] B. Plawgo (ed.), Czynniki rozwoju regionalnego Polski Północno-Wschodniej, Tom II, Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, pp. 257-268
 109. Klimczuk, Magdalena (2005) Kierunki działań na rzecz rozwoju powiatu łomżyńskiego, [in:] B. Plawgo (ed.), Lokalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie powiatu łomżyńskiego, Łomża: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, pp. 232-249
 110. Klimczuk, Magdalena (2005) Wpływ instytucji otoczenia biznesu na rozwój przedsiębiorczości, [in:] B. Plawgo (ed.), Lokalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie powiatu łomżyńskiego, Łomża: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, pp. 72-104
 111. Klimczuk, Magdalena (2004) Konkurencyjność przedsiębiorstwa wynikiem kształtowania lokalizacji przemysłowej przez politykę regionalną, [in:] J. Szabłowski (ed.), Strategie konkurencji przedsiębiorstw – wybrane zagadnienia, Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, pp. 63-72
 112. Piotrowski, Włodzimierz (2004) Przywództwo: między Scyllą potrzeb a Charybdą możliwości, [in:] W. Kieżun (ed.), Krytyczna teoria organizacji. Wybór zagadnień, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, pp. 187-199
 113. Plawgo, Bogusław and Klimczuk, Magdalena (2003) Finansowanie ekspansji zagranicznej małych i średnich przedsiębiorstw, [in:] E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczuk (eds.), Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, pp. 150-158
 114. Plawgo, Bogusław and Klimczuk, Magdalena (2003) Branżowe zróżnicowanie strategii eksportowych przedsiębiorstw, [in:] E.Bojar (ed.), Przedsiębiorstwa i organizacje publiczne w warunkach zaostrzającej się konkurencji, Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, pp. 73-81
 115. Plawgo, Bogusław and Klimczuk, Magdalena (2002) Ekspansja małych i średnich przedsiębiorstw na rynki wschodnie, [in:] W. Bieńkowski, J. Grabowiecki, H. Wnorowski (eds.), Współpraca transgraniczna Polski z krajami bałtyckimi, Białorusią i Rosją – Obwód Kaliningradzki. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, pp. 383-400
 116. Klincewicz, Krzysztof (2000) Etyczne przywództwo, [in:] W. Gasparski, J. Dietl (ed.) Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy, Warszawa: PWN, pp. 285-293

Selected other publications, whitepapers and conference papers

 1. Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Klimczuk, Andrzej (2013) Outplacement – Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland (Outplacement – bariery i wyzwania wdrażania przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce), The 11th Annual ESPAnet Conference Social Policy and Economic Development – Innovative social and labour-market policies in times of crisis, Poznań
 2. Plawgo, Bogusław, Grabska, Anna, Klimczuk-Kochańska, Magdalena, Klimczak, Tomasz and Stypułkowski, Wojciech (2013) Analizy potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim, Warszawa: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 3. Plawgo, Bogusław, Klimczuk-Kochańska, Magdalena et al. (2013) Raport końcowy. Ewaluacja pt. Jak zmieniają się klastry dzięki wsparciu z PO RPW?, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 4. Kardas, Marcin (2012) Nauka wspiera wybór inteligentnej specjalizacji, Małopolskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 1-2 (24-25), pp. 43-47
 5. Klimczuk-Kochańska, Magdalena (ed.) (2011) Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego. Sektor producentów wyrobów z drewna i mebli, Białystok: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
 6. Klimczuk-Kochańska, Magdalena (ed.) (2011) Startery podlaskiej gospodarki – analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor biotechnologii, Białystok: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
 7. Klimczuk-Kochańska, Magdalena (ed.) (2011) Startery podlaskiej gospodarki – analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor produkcji oprogramowania komputerowego (software), Białystok: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
 8. Kardas, Marcin (2010) Polityka przemysłowa – mit czy rzeczywistość, Absolwent – miesięcznik SGH, 1, p. 4
 9. Plawgo, Bogusław, Grabska, Anna, Klimczuk, Magdalena (i in.) (2010) Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego. Sektor handlu, Białystok: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
 10. Plawgo, Bogusław, Grabska, Anna, Klimczuk, Magdalena (i in.) (2010) Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego. Sektor budownictwa, Białystok: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
 11. Skierniewicki, Tomasz, Klimczuk, Magdalena et al. (2010) Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn. Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 12. Plawgo, Bogusław, Grabska, Anna, Klimczuk, Magdalena (i in.) (2010) Startery podlaskiej gospodarki – analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor call center, Białystok: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
 13. Plawgo, Bogusław, Grabska, Anna, Klimczuk, Magdalena (i in.) (2010) Startery podlaskiej gospodarki – analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor produkcji bielizny, Białystok: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
 14. Plawgo, Bogusław, Grabska, Anna, Klimczuk, Magdalena (i in.) (2010) Startery podlaskiej gospodarki – analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor produkcji żywności leczniczej, Białystok: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
 15. Kardas, Marcin and Buczek, Krzysztof (2009) Innowacje w sieci, Innowacyjni, 5, pp. 23-24
 16. Klincewicz, Krzysztof (2009) Places of excellence – bibliometric analysis of Polish research, corresponding to 7FP ICT Work Programme’s objectives, [in:] Poland – RTD Technological Audit. Report prepared by IPM Sp. z o.o. for the European Commission, Warszawa-Katowice-Brussels
 17. Plawgo, Bogusław, Klimczuk, Magdalena, Krot, Katarzyna and Juchnicka, Marta (2009) Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor producentów artykułów i sprzętu medycznego, Białystok: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
 18. Plawgo, Bogusław, Klimczuk, Magdalena, Citkowski, Mariusz, Juchnicka, Marta and Klimczuk, Andrzej (2009) Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor rehabilitacji geriatrycznej, Białystok: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
 19. Miyazaki, Kumiko and Klincewicz, Krzysztof (2007) Sectoral Systems of Innovation in Asia: The Case of Software Research Activities, Proceedings of PICMET Annual Conference, Portland International Center for Management of Engineering and Technology, Portland, pp. 149-155
 20. Klimczuk, Magdalena and Stypułkowski, Wojciech (2007) Regionalna specjalizacja województw Polski Wschodniej, [in:] B. Plawgo (ed.), Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, pp. 15-84
 21. Miyazaki, Kumiko and Klincewicz, Krzysztof (2006) Sectoral systems of innovation in Asian countries: the case of software, SIMOT (Science of Institutional Management of Technology) International Symposium, Tokyo
 22. Wu, Qiong, Klincewicz, Krzysztof and Miyazaki, Kumiko (2006) Innovation in Technology Strategies and Business Models in the Open Source Software Sector of China, ASIALICS, Shanghai
 23. Islam, Nazrul, Miyazaki, Kumiko and Klincewicz, Krzysztof (2006) Nanotechnology Innovation System. Empirical analysis of scientific output in Asian countries, ASIALICS, Shanghai
 24. Wu, Qiong, Klincewicz, Krzysztof and Miyazaki, Kumiko (2006) Innovation in business models of Chinese software companies, IAMOT, Beijing
 25. Miyazaki, Kumiko and Klincewicz, Krzysztof (2006) Software sectoral systems of innovation in Asia. Empirical analysis of industry-academia relations, The 3rd IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Singapore, pp. 494-499
 26. Klincewicz, Krzysztof and Miyazaki, Kumiko (2005) Software systems of innovation in Asia: Empirical analysis of industry and academia research activities, STEPI (Korean Science and Technology Policy Institute) International Symposium, Seoul
 27. Wu, Qiong, Klincewicz, Krzysztof and Miyazaki, Kumiko (2005) Software systems of innovation in Asia: Partnership networks of software companies in China and India, STEPI (Korean Science and Technology Policy Institute) International Symposium, Seoul
 28. Klincewicz, Krzysztof (2005) Innovativeness of open source software projects, Free and Open Source Papers of Masachussetts Institute of Technology, 08, pp. 1-31 [Review]
 29. Klincewicz, Krzysztof (2005) High-tech innovation through partnerships – systemic perspective, The 1st Congress of the International Federation of Systems Research, Kobe, pp. 162-170
 30. Klimczuk, Magdalena (2004) Udział w klastrach przemysłowych a potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa, [in:] Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, materiały konferencyjne, Kraków: PTE
 31. Plawgo, Bogusław and Klimczuk, Magdalena (2003) Zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP), VII Międzynarodowej Konferencji: Nauka a jakość życia, Wilno, pp. 331-334
 32. Plawgo, Bogusław and Klimczuk, Magdalena (2002) Współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiębiorstw województwa podlaskiego, [in:] W. Bieńkowski, J. Grabowiecki, H. Wnorowski (eds.), Współpraca transgraniczna Polski z krajami bałtyckimi, Białorusią i Rosją – Obwód Kaliningradzki. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Materiały konferencyjne, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, pp. 346-362